کتاب اطلاعات دارويي ايران

اين منبع اطلاعات دارويي حاوي اطلاعات شرکتهاي توليد کننده داروهاي ايراني، خارجي و شرکتهاي توزيع کننده فرآورده هاي دارويي و تک نگاري هاي علمي داروها مي باشد

 

باتوجه به تنوع داروهاي موجود در بازار دارويي کشور که با نامهاي تجاري مختلف عرضه مي گردند، تدوين کتابي بر اساس فهرستي که اسامي تجاري و اشکال دارويي موجود در ايران را مشخص کرده باشد، ضروري است. از اين رو در اين کتاب اطلاعات کامل فرآورده هاي توليد داخل و خارج در بخشهاي مجزا از تک نگارها طبقه بندي شده است.

بخشهاي اصلي کتاب شامل شرکتهاي توليد کننده دارو، شرکتهاي وارد کننده دارو، ليست فرآورده هاي شرکتها به تفکيک نام ژنريک، نام تجاري، اشکال دارويي، دوز بسته بندي، شرکتهاي توزيع کننده و تک نگاره هاي علمي داروها مي باشد. 


 

 

 


17 اسفند 1390

سايت داروخانه 13آبانسايت انجمنuptodateوزارت بهداشتمداسکيپpubmedسازمان غذا و دارو